Miniature Painting Site

Master of Imagination 29.06.2013 – regulamin

logo_MOI_04

Wszystkich miłośników figurek, malarzy, rzeźbiarzy oraz osoby zainteresowane grami i modelarstwem zapraszamy na IV edycję ogólnopolskiego konkursu malowania i rzeźbienia modeli  figurkowych Master of Imagination. Z przyczyn od nas niezależnych postanowiliśmy zmienić zarówno datę jak i miejsce konkursu. Tegoroczna edycja MoI odbędzie się w Radomiu 29.06. Miejsce  i inne szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie jednak już dziś publikujemy regulamin konkursu, w którym pojawiły się pewne zmiany w odniesieniu do poprzednich wersji.

We would like to invite all painters, sculptors, miniatures lovers and all those interested in games and wargaming to the fourth edition of the Master of Imagination miniatures painting and sculpting competition. This year we decided to change both the date and the place of the competition. This year’s edition of the MoI will be held in Radom (Poland) 29.06. The  location will be announced at a later date, however, today we published rules of the contest.

REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE

I. Zgłaszanie prac
1. Prace można zgłaszać w sklepie White Tree w Radomiu do dnia konkursu oraz na miejscu w dniu konkursu do godziny 13.30.
2. Uczestnik może zgłosić prace w każdej z wymienionych poniżej kategorii.
3. Do każdej kategorii można zgłosić maksymalnie trzy prace.
4. Każda praca musi być przypisana do jednej z kategorii konkursowych. Zgłaszając pracę uczestnik deklaruje do jakiej kategorii ją zgłasza.
5. W wyjątkowych okolicznościach członkowie jury mogą przenieść pracę do innej kategorii.
6. Dopuszczane jest zgłaszanie modeli wszystkich producentów, własnych rzeźb i konwersji modeli, nie ma wymogu zgodności pracy z zasadami jakiejkolwiek gry ani zachowania jakiejkolwiek skali.
7. Zgłaszane prace muszą być pomalowane oraz posiadać odpowiednie podstawki w zależności od kategorii. Wyjątkiem jest kategoria Rzeźba, w której prace nie mogą być pomalowane.
8. Nie dopuszcza się zgłaszania prac wykonanych przez inne osoby niż zgłaszający, prac grupowych oraz prac, które zajęły miejsca nagradzane (złoto, srebro, brąz) w innych konkursach.
9. Zgłoszenie pracy oznacza akceptację regulaminu oraz oświadczenie, że zgłaszający jest autorem zgłaszanej pracy.

II.Ocena prac
1. Ocena prac należy wyłącznie do członków jury.
2. Decyzje członków jury są ostateczne. O zmianie przyznanego miejsca lub wyróżnienia może zdecydować jedynie dyskwalifikacja pracy.
3. Ocenie podlega modelarska i malarska poprawność wykonania, zastosowanie technik malarskich i modelarskich, kreatywność, oryginalność oraz ogólne wrażenie wywoływane przez całą pracę, zarówno modelu jak i podstawki.
4. Ocenie nie podlega zgodność modeli z zasadami jakiejkolwiek gry, np. to jaki posiadają ekwipunek, jak liczny jest oddział i z jakich modeli się składa.
5. Pierwszym etapem jest wybór prac wyróżnionych, które przechodzą do finału. W tym etapie może przejść tylko jedna praca zgłaszającego z każdej kategorii.
6. Etap drugi to wybór prac nagrodzonych pierwszym, drugim i trzecim miejscem w danej kategorii.
7. Ostatnim etapem jest wybór najlepszej pracy całego konkursu wybieranej spośród zwycięskich prac z wszystkich kategorii.
8. W przypadku ilości prac niewystarczającej do wybrania trzech najlepszych miejsc w którejś z kategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i nagrodzenia tylko jednej, najlepszej pracy.

III.Dyskwalifikacja
1.Dyskwalifikacji podlegają wszystkie prace naruszające regulamin konkursu.
2.Zgłoszenie pracy cudzej lub zespołowej skutkuje dyskwalifikacją z konkursu wszystkich prac danego uczestnika.
3.Dyskwalifikacja może nastąpić po ogłoszeniu wyników i może skutkować zmianą przyznanych miejsc, nagród i wyróżnień.

KATEGORIE

I.Model pojedynczy – fantasy
1.Do kategorii kwalifikują się modele fantasy oraz historyczne z okresu do końca XIX wieku.
2.Pracę stanowi pojedynczy model o rozmiarze porównywalnym z pieszym człowiekiem w skali 32mm lub mniejszy.
3.Model powinien być umieszczony na wykończonej podstawce.
4.Rozmiar podstawki nie może przekraczać 10x10cm lub średnicy 10cm.

II.Model pojedynczy – SF
1.Do kategorii kwalifikują się modele science-fiction oraz historyczne z okresu od początku XX wieku.
2.Pracę stanowi pojedynczy model o rozmiarze porównywalnym z pieszym człowiekiem w skali 32mm lub mniejszy.
3.Model powinien być zamieszczony na wykończonej podstawce.
4.Rozmiar podstawki nie może przekraczać 10x10cm lub średnicy 10cm.

III.Duży model
1.Do kategorii kwalifikują się wszystkie pojedyncze modele większe od opisanych w kategoriach Model pojedynczy – fantasy oraz Model pojedynczy – SF.
2.Zgłaszać można prace w dowolnej konwencji – fantasy, science fiction, historyczne itd.
3.Do tej kategorii kwalifikują się również modele w skali opisanej przy dwóch poprzednich kategoriach jednak posiadające wierzchowca lub pojazd mechaniczny np. motocykl.
4.W kategorii tej można zgłaszać również popiersia, modele maszyn, potworów itp.
5.Zgłoszona praca może zawierać więcej niż jeden model w wypadku gdy jest to np. maszyna wraz z obsługą.
6.Model powinien być zamieszczony na wykończonej podstawce.
7.Rozmiar podstawki nie może przekraczać 20×20 cm lub średnicy 20 cm chyba, że wymaga tego rozmiar modelu.

IV.Diorama
1.Do kategorii tej kwalifikują się prace składające się z jednego lub grupy modeli na rozbudowanej podstawce scenicznej.
2.Rozmiar podstawki scenicznej nie jest ograniczony.
3.Ocenie, oprócz wykonania technicznego, podlegać będzie również fabuła prezentowana na dioramie, interakcja między modelami, oraz zunifikowanie modeli w przypadku oddziałów.

V. Rzeźba
1. Do kategorii tej kwalifikują się prace wykonane własnoręcznie, rzeźbione modele w dowolnej skali, scratchbuildy, popiersia etc.
2. Zgłoszone prace NIE MOGĄ być pomalowane ani spodkładowane.
3. Prace mogą być wykonane z dowolnego materiału. Dopuszcza się korzystanie z plasticardu i podobnych materiałów dla wykonania elementów rzeźby, które mogą tego wymagać.
4. Jeśli uczestnik chce zgłosić odlew własnej rzeźby (z różnych przyczyn) musi przy zgłaszaniu pracy okazać również oryginalną rzeźbę, nawet jeśli uległa ona uszkodzeniu przy wyjmowaniu z formy. Brak oryginalnej pracy uniemożliwia zgłoszenie odlewu.
5. Nie ma obowiązku umieszczania prac na podstawkach. Rozmiar ewentualnej podstawki nie może przekraczać 20×20 cm lub średnicy 20 cm chyba, że wymaga tego rozmiar modelu.

Master of Imagination 2013 Rules

GENERAL RULES

I. Submissions
1. Entries may be submitted in White Tree Hobby Center in Radom until the day of the competition and on the ground on the competition until 13.30 pm.
2. Participant can submit entry in any number of categories.
3. For each category, you can submit up to three works.
4. Participant shall declare which category a work is being entered to.
5. In special circumstances jury members can move entry to different category.
6. It is allowed to submit works consisting of miniatures and products of different manufacturers, own sculpts and convertions. The compatibility with any gaming rules is not required.
7. All entries (except for Sculpture category) need to be painted and have bases suitable for their categories.
8. Participants can submit their own works only. Team works, submitting works on behalf of other painters, and works which have already taken gold/silver/bronze in other competitions will not be accepted.
9. Submision of an entry is equivalent to an acceptation of this rules and the statement that the participant is the author of submitted work.

II. Judging
1. Works will be judged by jury members only.
2. Judges’ decisions are definite, the only possible exceptions are changes caused by a disqualification of submitted work.
3. Entries will be judged on modeling and painting merits, application techniques, creativity, originality and overall impression of the whole work, both the model and the stand.
4. Compatibility with any gaming rules will not be part of a rating.
5. The first judging phase will be selection of honoured works which will go to the finals. At this stage only one entry of a participant can go further in each category.
6. The second judging phase will be selection of three winnig entries (1st, 2nd and 3rd place) in every category.
7. Last, third judging phase is selection of the overall winner, the best of all awarded works.
8. Judges are entitled to change the rules and select only one awarded work if the number of submitted entries in a category will be insufficient to select three winning entries.
9. Additional judging phase is selection of a work that will receive special award from Scibor Monstrous Miniatures. Entry must contain miniatures, bases or convertion bits from this manufacturer. During that phase organizers can allow Scibor Monstous Miniaturs representative to join the judges.

III. Disqualification
1. All works breaching the rules of competition will be disqualified.
2. Submitting a team work or work of other painters/sculptors will cause disqualification of all works of the participant.
3. Disqualification can take place after the result announcement and may cause changes of winners and awards.

CATEGORIES

I. Single model – fantasy
1. This category is for fantasy models and historical models (to the end of XIX century).
2. Submission should be a single model on foot, size comparable to human, in 32mm scale or smaller.
3. Model should be on a completed base.
4. Size of the base can’t exceed 10x10cm or diameter of 10cm.

II. Single model – SF
1. This category is for science-fiction models and historical models (since the beginning of XX century).
2. Submission should be a single model on foot, size comparable of human, in 32mm scale or smaller.
3. Model should be on a finished base.
4. Size of the base can’t exceed 10x10cm or diameter of 10cm.

III. Large model
1. This category is for all single miniatures bigger miniatures from Single model – fantasy and Single model – SF categories.
2. This category is for fantasy, science fiction, historical miniatures etc.
3. This category is also for cavalery, bikes etc. models in any scale.
4. Busts, war machines, vehicles, monsters are also eligible for this category.
5. Entry can consists of more than one model in case if it’s a war machine with it’s crew, mount and rider etc.
6. Model should be on a completed base.
7. Size of the base can’t exceed than 20x20cm or diameter of 20cm with exception for models that need bigger bases.

IV.Diorama
1. Works hall consist of at least one model or group of models on a scenic base.
2. Size and shape of the scenic base are not limited.
3. Story presented on a diorama, interaction between models, integration of model with other models in case of units and with scene will also be the subject of judging.

V. Sculpture
1. This category is for hand made sculpts of miniatures in any scale, busts, scratchbuilds etc.
2. Submitted works CANNOT be painted or undercoated.
3. Works can be made of any material.
4. If sculptor would like to submit cast of his own sculpt he is obliged to show the original sculpt while submitting his entry, even if the original sculpt was broken during a casting. Lack of the original sculpt prevents the submission.
5. Works do not have to be on a bases. Size of a possible base can’t exceed 20x20cm or diameter of 20cm with exception for models that need bigger bases.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s